Virksomhedspraktik – hvad er det egentlig?
Jeg har flere gange skrevet om virksomhedspraktik – ligesom jeg ofte underviser i emnet. Uanset om jeg underviser på grunduddannelser, på akademimoduler, diplommoduler eller på juridisk efteruddannelse er diskussionen den samme. Hvad er formålet med virksomhedspraktikker egentlig, hvad betyder varighedsbegrænsningerne og hvornår er nok nok. Lad os skære ind til benet omkring den juridiske fortolkning. Kort og godt.

Beskæftigelsesministeriet
Ministeriet har udarbejdet en del materiale vedrørende virksomhedspraktik. De har bl.a. også foretaget analyser omkring effekten af virksomhedspraktikker.

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 42, at virksomhedspraktik skal have et klart formål – og som ministeriet også har anført i seneste skrivelser, må de ikke iværksættes blot med det formål at indhente dokumentation. De skal således have et opkvalificerende, afdækkende eller afklarende formål, som skal være nærmere defineret ud fra individuelle hensyn.

Derudover kan virksomhedspraktikker ikke etableres uden tidsbegrænsning. Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 44, at praktikken kan etableres indenfor en tidsramme på 4-13 uger alt afhængig af målgruppe. Nogle målgrupper kan efter en konkret vurdering få forlænget praktikken i op til 26 uger – og det er kun i helt særlige tilfælde, at en praktik kan forlænges ud over 26 uger. Når der fremgår en varighed på op til 13 uger, og denne endda fremgår som en hovedregel, er der grund til at behandle reglen som en hovedregel. Skal en praktik forlænges ud over 13 uger, er der dermed tale om en undtagelse, som kræver en konkret vurdering. En konkret vurdering er ikke “behov for yderligere opkvalificering, derfor forlænges”. I stedet bør begrundelsen for forlængelsen indeholde en nøje beskrivelse og vurdering af den enkeltes behov og hvordan disse behov med forlængelsen skal kunne matche arbejdspladsens krav og arbejdsfunktionens indhold.
Bemærk, at det kun er i helt særlige tilfælde, at en praktik kan forlænges ud over 26 uger. Begrebet særlig er et stærkt juridisk begreb, som bør behandles derefter.

Ud over lovgivningen er denne praksis og fortolkning således anerkendt og beskrevet af bl.a. Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen i flere analyser, besvarelser og skrivelser. Og det skal særligt bemærkes, at denne fortolkning og praksis har nær sammenhæng med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 49, hvoraf det fremgår, at virksomhedspraktik ikke må være konkurrenceforvridende.

Virksomhedspraktik eller andre beskæftigelsesfremmende forløb kan ikke alene iværksættes for forløbets skyld. Formålet og periode samt timeantal skal klart fremgå – og der bør altid være fokus på den del af den formelle ret, der angiver at en sag skal tilstrækkelig belyses, men aldrig overbelyses.

Tak til de kommuner der styrker og målretter indsatserne
Jeg samarbejder med en del kommuner om udvikling af den gode virksomhedspraktik og den gode virksomhedsservice med henblik på at benytte virksomhedspraktik efter lovgivers hensigt. Flere kommuner har fx stoppet samarbejdet med virksomheder, hvor praktikken ikke har et klart formål og hvor der er begrundet mistanke om gratis arbejdskraft. Flere kommuner er rykket ud på virksomhederne og har styrket samarbejdet om reel og konkret opkvalificering med klare målbeskrivelser for den enkelte borger og ud fra virksomhedens behov. Det vil sige, at virksomhedspraktikker etableres ud fra virksomhedernes reelle behov, hvor jobcentret støtter op omkring borger og den nødvendige opkvalificering frem mod en ordinær ansættelse eller afklaring til fx fleksjob.

Nogle kommuner har udarbejdet interne undersøgelser om, hvorvidt deres virksomhedspraktikker blev benyttet efter hensigten eller om der var tale om praktik for praktikkens skyld. Det har for flere kommuner ført til en ændring af indsatserne – og nogle kommuner opfordrer endda til en anmeldelsesordning i de tilfælde, hvor virksomhedspraktikker benyttes som gratis arbejdskraft.

Tjek din sag:
Få en god dialog med din kommune om, hvordan de arbejder med virksomhedspraktikker. Hvordan tilrettelægger de indsatserne og i samarbejde med hvilke virksomheder. Virksomhedspraktikker kan være vejen til det ordinære arbejde – eller vejen til en god afklaring, hvis de benyttes efter gældende regler.

Rigtig god fornøjelse og med ønsket om et stærkt samarbejde imellem kommuner, virksomheder og borgere.

Vi høres ved.

Kærlig hilsen

Louise Schelde Frederiksen
Socialrådgiver, jurist – Lektor, cand.jur
Mail: lsf@scheldefrederiksenconsult.dk

www.socialjuridiskinstitut.dk

www.Learnnow.dk