Kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og ferie – Få et overblik over de forskellige elementer i jobreformen. 

  1. Kontanthjælpsloftet
  2. 225 timers reglen
  3. Ferie

1) De nye regler om kontanthjælpsloftet er trådt i kraft den 01. april 2016, og får virkning fra den 01. oktober 2016. Det vil sige 6 måneder efter ikrafttræden. Kontanthjælpsloftet vil gælde for de personer der allerede modtager uddannelseshjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp. Personer der ansøger om uddannelseshjælp, integrationsydelse og kontanthjælp efter lovændringen vil ligeledes blive omfattet af loftet.

De ydelser der samlet set ikke kan overstige kontanthjælpsloftet er: uddannelseshjælp, integrationsydelse, kontanthjælp, aktivitetstillæg, barselstillæg, bidragtillæg, særlig støtte og boligstøtte. Således er tillæg til daginstitution, børne- og ungeydelse og børnetilskud ikke omfattet af loftet.

Regulering af ydelserne og konkrete udbetaling efter lovens ikrafttræden afhænger af, om den enkelte er enlig, forsørger, ikke forsørger, samlevende eller gift. Der reguleres efter 1 måneds udbetaling af uddannelseshjælp, integrationsydelse eller kontanthjælp, som udbetales jf. Lov om aktiv socialpolitik §§ 22-25. Regulering sker først i selve udbetaling af særlig støtte og derefter i boligstøtte såfremt ydelsen fortsat overstiger loftet. Dermed reduceres forsørgelsesgrundlaget efter Lov om aktiv socialpolitik §§ 22-25 ikke ud fra reglerne om kontanthjælpsloftet.

Boligstøtte og særlig støtte indgår ikke i beregning af kontanthjælpsloftet når:

– Boligstøtte og særlig støtte er bevilget fordi en person i husstanden er bevilget støtten efter reglerne om stærkt bevægelseshæmmede.

–  Boligstøtte og særlig støtte er bevilget fordi en person i husstanden modtager døgnhjælp efter reglerne i serviceloven.

– Boligstøtte og særlig støtte når en person i husstanden på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse er visiteret/anvist til ældrebolig eller lignende boligtype.

– Boligstøtte og særlig støtte når en person i husstanden modtager boligydelsen efter reglerne om boligydelsesmodtagere, som er anvist ældrebolig af kommunen.

Det er kommunen der skal administrere kontanthjælpsloftet ift beregninger, men det er Udbetaling Danmark der har kompetance til udbetaling. Kommunerne skal således forud for den 01. oktober 2016 have indplaceret alle nuværende modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse under de rigtige satser.

2) 225 timers reglen betyder, at alle der modtager uddanelseshjælp, integrationsydelse og kontanthjælp (begge ægtefæller i et ægteskab og ugifte personer), som hovedregel skal dokumentere 225 timers ordinært arbejde indenfor de seneste 12 måneder. Dokumentationskravet gælder når parret eller personen sammenlagt har modtaget hjælp i 1 år indenfor 3 år. Såfremt der ikke kan dokumenteres 225 timer bortfalder hjælpen eller reduceres. Den ægtefælle eller ugifte person, der mister sin hjælp kan igen modtage hjælp, når personen kan dokumentere mindst 225 timers ustøttet beskæftigelse.

Kommunen skal vurdere hvilke personer der er omfattet af det nye skærpede rådighedskrav i Lov om aktiv socialpolitik § 13f. Hovedreglen er, at personer der modtager hjælp efter § 11 – med udbetaling efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik er omfattet. Det vil sige personer der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Men det afhænger af en konkret vurdering.

Hvem er ikke omfattet af det skærpede rådighedskrav:

– Kommunen skal løbende vurdere om personer med en så begrænset arbejdsevne, at de ikke kan opnå ustøttet beskæftigelse, skal forelægges rehabiliteringsteamet med henblik på iværksættelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

– Jf. vejledning fra STAR må det forventes at de fleste aktivitetsparate er omfattet af undtagelsen til 225 timers reglen. Omvendt må det forventes at jobparate og uddannelsesparate er omfattet af 225 timers reglen.

– Personer hvor kommunen er påbegyndt udfærdigelse af rehabiliteringsplanens forberedende del med henblik på forelæggelse i rehabiliteringsteamet er ligeledes ikke omfattet af 225 timers reglen.

– Personer der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp under forrevalidering er ligeledes ikke omfattet af 225 timers reglen.

Perioder hvor modtageren af integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp ikke har haft reel mulighed for at udnytte sin arbejdsevne, forlænger den 12 måneders periode med hensyn til mulig optjening. Barsel eller dokumenteret sygdom forlænger således bl.a. perioden.

225 timers reglen træder i kraft 1. april 2016 – dog således at kommunen i perioden 01. april 2016 -31. marts 2017 skal følge disse overgangsregler:

– Kommunen kan tidligst den 01. oktober 2016 nedsætte hjælpen (reducere hjælpen) eller lade hjælpen bortfalde.

– I perioden 01. oktober 2016 – 31. marts 2017 nedsættes eller bortfalder hjælpen, hvis ægteparret eller den ugifte person har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år indenfor de seneste 3 år og ikke har haft 113 timers ustøttet beskæftigelse indenfor de seneste 6 måneder.

En ægtefælle eller ugift person hvis hjælp bortfalder eller reduceres pr den 01. oktober 2016 eller senere, skal igen opfylde 225 timers reglen om ustøttet beskæftigelse for igen at kunne modtage hjælp. De 225 timer skal optjenes efter bortfald eller reducering i hjælp for at indgå i beregningen. Det skal bemærkes, at det er begge ægtefæller, der hver især skal opfylde de 225 timer.

De nye regler om 225 timers ustøttet beskæftigelse får således fuld virkning fra den 01. april 2017.

3) Feriereglerne for personer der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp og er omfattet af revalidering er ændret fra 5 uger til 4 uger. Ferieperiode bevilges og registreres efter Lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 11 og 12. Der kan afholdes samlet ferie, dog maksimalt op til 2 uger af gangen.

De nye ferieregler træder i kraft den 01. april 2016. Bemærk at ferieregler for personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb er uændret – det vil sige, at retten til 5 ugers ferie fortsætter.

___

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen

Socialrådgiver, coach, jurist – Lektor i jura

www.scheldefrederiksenconsult.dk

www.sociale-rettigheder.dk

www.socialjuridiskinstitut.dk

www.Learnnow.dk