Hvad betyder de nye ændringer i reformen om fleksjob og førtidspension?

Udkastet til lovforslaget indeholder en præcisering af lovgivningen vedrørende tilkendelser af førtidspension. På baggrund af en fremrykket delevaluering om reformen af fleksjob og førtidspension er forligskredsen bag reformen kommet frem til, at det ikke i lovgivningen er tilstrækkeligt klart, hvem der kan tilkendes førtidspension – og hvem der skal deltage i ressourceforløb eller stå til rådighed for fleksjob.

Præcisering af lovgivningen vil således betyde at personer, hvor der ikke er udsigt til udvikling af arbejdsevnen ikke skal deltage i et ressourceforløb, men derimod vurderes i forhold til om arbejdsevnen er nedsat i en grad der svarer til fleksjob eller førtidspension.

Er det nyt? Nej egentlig ikke. Nogle kommuner har benyttet denne model igennem flere år. Udfordringen har dog været, at ikke alle kommuner selvstændigt har formået at forholde sig til et realistisk udviklingspotentiale af arbejdsevnen – eller mangel på samme.

Konkret foreligger 2 forslag til præciseringer:

– Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb.

– Det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.

Lignende præciseringer har været anført i “skrivelse om ressourceforløb”, som blev tilsendt samtlige kommuner i marts 2017. Hensigten med lovpræciseringerne er dog på nuværende tidspunkt at skabe mere ensartethed i sagsbehandlingen på tværs af kommunegrænser. Ligesom det forventes, at kommunerne integrerer en praksisændring vedrørende tidspunktet for tilkendelser af førtidspension. Samlet set foreligger der en forventning om at flere tilkendes førtidspension på et tidligere tidspunkt forud for ressourceforløb eller anden beskæftigelsesfremmende afklaring.

Hvornår træder de nye ændringer i kraft?

Hvordan de endelige præciseringer udmønter sig i en konkret lovændring afventes i løbet af marts 2018. Og det forventes at lovændringen træder i kraft til juni 2018.

Hvordan forholder du dig?

Lovændringerne betyder ikke at kriterierne for tilkendelse af førtidspension ændres. Arbejdsevnen skal fortsat være nedsat til det ubetydelige i ethvert erhverv. Grænsen mellem fleksjob og førtidspension og kriterierne i den forbindelse ændres således ikke. Det er derfor fortsat min anbefaling, at du efterspørger konkrete præciseringer om, hvordan der processuelt arbejdes med sagsprogression, belysning af den realistiske arbejdsevne og sondringen imellem fleksjob og førtidspension i din bopælskommune og i rehabiliteringsteamet.

Det kan være afgørende for processen, at der tages konkret stilling til, hvad der arbejdes hen imod og hvilken belysning, der er nødvendige for at få afklaret din sag.

Har du brug for min juridiske bistand er du velkommen til at ringe på 2233 3739 eller maile på Lsf@scheldefrederiksenconsult.dk

___

Kærlig hilsen

Louise Schelde Frederiksen

Socialrådgiver, jurist – Lektor, cand.jur

www.scheldefrederiksenconsult.dk

www.sociale-rettigheder.dk